صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

مسؤولين گروه ها

مركز تحقيقات برق و الكترونيك دانش پژوه

هيات موسس

رديف

نام خانوادگي

سمت / محل خدمت

1

دكتر احمديان

مدير عامل شركت توانير

2

دكتر غفوري فرد

رييس انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

3

دكتر حيدري

دبير انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

4

مهندس حجت

قائم مقام شركت توانير

5

دكتر جبه دار

استاددانشگاه

6

مهندس هاشمي

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران

اعضا گروه كاري الكترونيك

1

دكتر فائز

استاددانشگاه

2

دكتر غفوري فرد

رييس انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

3

دكتر طاهري

استاددانشگاه

4

دكتر فصيحي

استاددانشگاه

5

دكتر سليماني

استاددانشگاه

اعضا گروه كاري مخابرات

1

دكتر حكاك

استاددانشگاه

2

دكتر عيدي پور

استاددانشگاه

3

دكتر معيني

استاددانشگاه

4

دكتر محمدي

استاددانشگاه

اعضا گروه كاري قدرت

1

دكترجبه دار

استاددانشگاه

2

دكتر  حيدري

دبير انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

3

دكترصادقي

استاددانشگاه

4

دكتر احمدي

استاددانشگاه

5

دكتر كار لوكس

استاددانشگاه

6

مهندس حجت

قائم مقام شركت توانير

7

مهندس هاشمي

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت