صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

استادان همكار

 

در بر گزاري دوره ها از اعضاي كميته هاي مطالعات از جمله افراد ذيل دعوت به عمل مي آيد:

كميته مطالعات تلفات

رديف

نام خانوادگي

سمت / محل خدمت

1

 دكترمحمود حقي‌فام

دانشگاه تربيت مدرس

2

دكترقدرت اله حيدري

شركت متن

3

دكتر حميد لساني

دانشگاه مازندران

4

دكترشهرام منتصركوهساري

دانشگاه اميركبير

كميته مطالعات الكترومغناطيسي

1

دكتر حسن غفوري فرد

رييس انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

2

دكتر حميدجوادي

دانشگاه صنعت آب و برق

3

دكتر حسام الدين صادقي

دانشگاه اميركبير

4

دكتر محمود كمره اي

دانشگاه تهران

5

دكتر روزبه معيني

دانشگاه امير كبير

كميته مطالعات ترانسفورماتور

1

دكترگئورگ قره پتيان

دانشگاه اميركبير

2

دكترحسين محسني

دانشگاه تهران

3

دكتر مهدي وكيليان

دانشگاه شريف

كميته مطالعات پستها

1

مهندس محمود احمدي‌پور

مشانير

2

مهندس حسين بختياري زاده

قدس نيرو

3

دكتر محمد رضا مشكوه الديني

دانشگاه صنعت آب و برق

4

مهندس عوض محمد پارسا

پارس تابلو

كميته مطالعات كيفيت توان

1

دكترسيد حسين حسينيان

دانشگاه اميركبير

2

دكترسيد حسين حسيني

دانشگاه تبريز

3 دكتر علي نبوي نياكي دانشگاه مازندران
 

كميته مطالعات خطوط

1 دكتر محمد تقي بطحايي دانشگاه خواجه‌نصير
2 دكتر محسن پوررفيع‌ عرباني مشانير
3 مهندس احمد درافشان قدس نيرو
4 دكتر بهروز وحيدي دانشگاه اميركبير
كميته مطالعات برنامه‌ريزي
1 مهندس مسعودحجت سازمان توانير
 
2 مهندس محمود جنتيان برق منطقه اي تهران
 
3 مهندس همايون برهمند پور پژوهشگاه نيرو
 
4 دكتر حيدر علي شايان‌نفر دانشگاه علم و صنعت
كميته مديريت مصرف
1 دكترهاشم اورعي دانشگاه شريف
2 دكتر شهرام جديد دانشگاه علم و صنعت
3 مهندس علي رضا شيراني پژوهشگاه نيرو
 
4 دكتر روحي لاريجاني شركت متن
كميته حفاظت و كنترل
1 دكتر صادق جمالي دانشگاه علم و صنعت
2 مهندس همايون حائري شركت برق منطقه اي تهران
3 دكترحسين عسگريان ابيانه دانشگاه اميركبير
4 دكتر حسن منصف دانشگاه تهران
بهينه سازي شبكه هاي توزيع نيرو
1 دكتر احمد علي بهمن پور شركت برق منطقه اي تهران
2 دكتر حميد فتحي دانشگاه امير كبير
3 مهندس سيد محمد هاشمي توزيع برق شمالغرب تهران
فن‌آوري اطلاعات
1 دكتر ابراهيم نقيب‌زاده مشايخ دانشگاه تهران
2 دكتر رحمت‌ا... حسين‌بر شركت پردازش
3 مهندسي خداساري  شركت پديدپرداز
4 مهندس رضا شهران شركت گروه تحقيق در عمليات
 
صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت